CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 23 SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU KỲ KẾ TOÁN

13/11/2021 Quản Trị

CHUẨN MỰC SỐ 23 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM (Ban hành và công bố theo Quyết định số […]