Kế toán thuế thu nhập cá nhân – những quy định mới

19/01/2022 Quản Trị

Theo quy định của pháp luật, đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân. Do đó, việc tìm hiểu và nắm rõ […]