Dịch vụ

20/02/2020

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 4417/CT-TTHT

V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Ông /Bà Ngô Sơn Tân

Địa chỉ: 2A/2, Tổ 4, KP3, P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai

Cục thuế Đồng Nai nhận được văn bản không số ngày 16/05/2016 của ông/bà Ngô Sơn Tân (sau đây gọi tắt là Ông/Bà) xin ý kiến hướng dẫn về việc làm hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm. Về vấn đề này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của chính phủ bổ sung Điểm e, Khoản 5, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định về các trường hợp người nộp thuế không có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN năm:

“e) Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được các tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.”

Vấn đề này đã được tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể tại điểm 2, mục I, Phần I văn bản số 7850/TCT-TNCN ngày 02/03/2015 về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014:

Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không QTT đối với phần thu nhập này.”

Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung trình bày tại văn bản hỏi không số ngày 16/05/2016, Ông/bà là đại lý bảo hiểm có thu nhập năm 2014 đã được tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN nên Ông/bà không thực hiện quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Ông/bà được biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy định pháp luật./.

Nơi nhận:– Như trên;

– Tổng cục thuế (báo cáo);

– Lãnh đạo cục thuế;

– Website Cục Thuế ĐNai;

– Phòng THNVDT, KT2;

– Lưu: VT,TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn