10/05/2024

Giá trị sổ sách của doanh nghiệp

Giá trị sổ sách (book value) là một thuật ngữ quan trọng của các doanh nghiệp. Qua giá trị sổ sách người ta có thể đánh giá khái quát tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Vậy giá trị sổ sách (Book value) là gì? Hãy cùng MCC. Group tìm hiểu về giá trị này nhé.

Giá trị sổ sách kế toán công ty là gì?

Đặc điểm của giá trị sổ sách là gì?

Dựa trên thông tin kế toán: Hồ sơ được tính dựa trên thông tin kế toán trong sổ sách của công ty. Nó được dựa trên dữ liệu và số liệu được ghi nhận theo các quy tắc và tiêu chuẩn kế toán.

Tính toán dựa trên giá trị lịch sử: Tài liệu doanh nghiệp phản ánh giá trị dựa trên giá mua bán ban đầu của tài sản và các điều chỉnh. Do đó nó không thay đổi dựa trên giá trị thị trường hiện tại hoặc các biến động giá khác.

Không phản ánh giá trị thực tế: Hồ sơ sổ sách không phản ánh giá trị thực tế hoặc giá trị thị trường hiện tại của một tài sản. Nó chỉ là một con số dựa trên thông tin kế toán và không thể chính xác đo lường giá trị thực của một tài sản

Không thể thực hiện các yếu tố phi kế toán: giá trị sổ sách không thể hiện các yếu tố phi kế toán như giá trị thương hiệu, sự phát triển tương lai hoặc sức mạnh cạnh tranh của công ty. Nó chỉ tập trung vào giá trị tài sản được ghi nhận trong sổ sách.

Có thể khác biệt so với giá thị trường: vì giá trị sổ sách không phản ánh giá trị thị trường nên nó có thể khác biệt đáng kể so với giá trị thực tế hoặc giá trị thị trường của một tài sản. Điều này có thể xảy ra khi có sự biến động giá hoặc khi giá trị thị trường tài sản không được phản ánh đầy đủ trong thông tin kế toán.

Vai trò quan trọng của sổ sách đối với doanh nghiệp

Vai trò của giá trị sổ sách là gì?

Hồ sơ sổ sách cho phép công ty đánh giá giá trị của các tài sản mà họ sở hữu. Nó là một cơ sở để xác định giá trị tài sản ròng của công ty sau khi trừ đi các khoản nợ và các khoản nợ chưa trả.

Sổ sách kế toán được sử dụng để báo cáo trong các tài liệu tài chính của công ty bao gồm báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo bán hàng và báo cáo tài sản cố định. Nó cung cấp thông tin quan trọng về giá trị tài sản của công ty đến các bên liên quan bao gồm các nhà đầu tư cổ đông và ngân hàng.

Tài liệu hồ sơ có thể được sử dụng như một trong các yếu tố định giá công ty trong các phương pháp định giá cổ phiếu truyền thống, giá trị sổ sách thường được sử dụng để xác định giá trị cơ bản của công ty. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp giá trị sổ sách không phản ánh đúng giá trị thực tế của công ty và cần được kết hợp với các phương pháp định giá khác để có cái nhìn toàn diện hơn về giá trị công ty.

Sổ sách kế toán cũng có thể được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro của việc đầu tư vào một công ty hoặc một tài sản cụ thể. Nó cung cấp thông tin cơ bản về giá trị tài sản đã được ghi nhận và có thể là một trong các yếu tố được xem xét khi đưa ra quyết định đầu tư.

Các ưu nhược điểm của giá trị sổ sách

Sổ sách kế toán công ty lưu trữ những thông tin gì?

Ưu điểm của sổ sách doanh nghiệp

  • Dựa trên dữ liệu kế toán: Hồ sơ doanh nghiệp được tính toán dựa trên thông tin kế toán chính xác và được ghi nhận theo các quy tắc và tiêu chuẩn kế toán. Điều này giúp cung cấp một con số đáng tin cậy và khách quan về giá trị tài sản.
  • Đơn giản và dễ hiểu: Sổ sách công ty là một con số cơ bản và dễ hiểu, nó được tính toán bằng cách trừ tổng giá trị tài sản của công ty hoặc tài sản cụ thể cho tổng nợ và các khoản nợ chưa trả. Do đó nó không yêu cầu các ước lượng phức tạp hay thông tin thị trường.
  • Thể hiện giá trị tài sản ròng: Hồ sơ doanh nghiệp thể hiện giá trị tài sản ròng của công ty hoặc tài sản cụ thể sau khi trừ đi các nợ. Điều này giúp đánh giá khả năng tài chính và hiệu suất của công ty trong việc sở hữu và quản lý tài sản.
  • Sử dụng trong các phương pháp định giá truyền thống: Sổ sách thường được sử dụng như một trong các yếu tố định giá công ty trong các phương pháp định giá truyền thống. Nó có thể cung cấp một cơ sở khái quát và đáng tin cậy cho việc định giá và so sánh giá trị giữa các công ty.
  • Cung cấp thông tin trong báo cáo tài chính: Các tài liệu được sử dụng để báo cáo trong các tài liệu tài chính của công ty như báo cáo tài chính hàng năm, nó cung cấp thông tin quan trọng về giá trị tài sản của công ty đến các bên liên quan bao gồm cổ đông nhà đầu tư và ngân hàng.

Nhược điểm 

  • Không phản ánh giá trị thị trường: Hồ sơ công ty không phản ánh giá trị thị trường hiện tại của một tài sản hoặc công ty, điều này có nghĩa là giá trị sổ sách có thể khác biệt đáng kể so với giá trị thực tế hoặc giá trị được định giá trên thị trường</p>
  • Không phản ánh các yếu tố phi kế toán: Sổ sách kế toán không bao gồm các yếu tố phi kế toán như giá trị thương hiệu sự phát triển tương lai hoặc sức mạnh cạnh tranh của công ty
  • Ảnh hưởng của các quyết định kế toán: Tài liệu bị ảnh hưởng bởi các quyết định kế toán như phương pháp khấu hao, giá trị hủy bỏ và việc ghi nhận các điều chỉnh giá trị các quy định này có thể tạo ra biến động trong giá trị sổ sách và không phản ánh đúng giá trị thực của một tài sản
  • Không cập nhật thường xuyên: Sổ sách công ty dựa trên thông tin kế toán được ghi nhận trong quá khứ. Do đó nó không được cập nhật thường xuyên để phản ánh các thay đổi hiện tại trong giá trị tài sản, điều này có thể dẫn đến sự sai lệch giữa hồ sơ và giá trị thực tế.
  • Không áp dụng cho các công ty phi tài sản cao: Sổ sách không phù hợp để đánh giá các công ty có tài sản phi tài sản cao như các công ty công nghệ hoặc các công ty thiên về sự sáng tạo. Các yếu tố phi tài sản này không được phản ánh trong hồ sơ và có thể tạo ra sự chênh lệch lớn giữa sổ sách và thực tế.