20/02/2020

Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu

Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu giúp các doanh nghiệp xác định được giá trị thị trường của thương hiệu để phục vụ cho các hoạt động

Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu giúp các doanh nghiệp xác định được giá trị thị trường của thương hiệu để phục vụ cho các hoạt động quan trọng khác của doanh nghiệp.

Các loại tư vấn xác định định giá thương hiệu

Tư vấn xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá

Tư vấn xác định giá trị thương hiệu trong hoạt động chia tách doanh nghiệp

Tư vấn xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ khi góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu

Tư vấn xác định giá trị trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác

Xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu

Hỗ trợ xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán

Xây dựng chiến lược phát triển, quản trị thương hiệu

Tư vấn khách hàng tham gia các giải thưởng thương hiệu.

Liên hệ ngay: Công ty Minh MCC Group Vn

Số điện thoại: 0918 535956 – 0916 535956