Dịch vụ

Quyết toán thuế TNCN

20/02/2020 Chili System

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ  Số: 2569/TCT-CS V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2015 đối với tổ chức trả thu nhập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

Kiểm kê hàng tồn kho

20/02/2020 Chili System

Kiểm kê hàng tồn kho I. KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN: “Đơn vị được kiểm toán phải thiết lập các thủ […]