14/11/2023

Cách hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng

Quản lý hạch toán cho việc cho thuê văn phòng và ghi nhận doanh thu từ việc này là một nhiệm vụ quan trọng. Hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng bao gồm việc theo dõi, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế xuất hiện trong quá trình kinh doanh và sản xuất, đặc biệt là những hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính.

Quá trình này hỗ trợ doanh nghiệp trong việc theo dõi và quản lý hiệu quả quá trình hoạt động và phát triển. Vì vậy, quan trọng là hiểu tại sao cần phải hạch toán và tuân theo các nguyên tắc hạch toán doanh thu. Bạn cũng cần biết rõ về các thời điểm cụ thể khi nên thực hiện hạch toán. Hãy tìm hiểu thêm về điều này ngay trong bài viết dưới đây!

Lý do phải hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng

Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo đầy đủ, việc thực hiện hạch toán là cực kỳ quan trọng. Điều này đã một phần nào thể hiện mục đích tổng quát của việc hạch toán và cụ thể là hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng.

 • Việc phản ánh liên tục, chính xác và toàn diện các hoạt động liên quan đến chi phí của doanh nghiệp, các loại vật tư, tiền vốn và các chi phí khác.
 • Ghi chép chi tiết về quá trình chuyển động của dòng tiền trước, trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Cung cấp thông tin chi tiết cho nhà quản lý và các cơ quan quản lý về cả hai khía cạnh của mọi sự kiện và quy trình: tài sản và nguồn vốn, tăng giảm, chi phí và kết quả, v.v.
 • Ghi lại một cách sống động bức tranh toàn diện về quá trình sản xuất kinh doanh, từ bước nhập nguyên vật liệu đến sản xuất, tiêu thụ và thu hồi công nợ.
hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng
Tại sao phải hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng?

Các nguyên tắc khi hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng

Nguyên tắc dồn tích

Mọi giao dịch kinh tế và tài chính liên quan đến tài sản, nghĩa vụ tài chính, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí của doanh nghiệp đều cần được ghi chép kế toán ngay khi chúng xảy ra, không phụ thuộc vào thực tế thu chi tiền mặt hoặc tương đương. Bản báo cáo tài chính được tạo ra bằng cách tích hợp thông tin từ các kỳ kế toán trước đó, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nguyên tắc nhất quán

Các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp áp dụng nên tuân thủ chuẩn bị kỳ kế toán ít nhất là một lần trong mỗi năm. Trong trường hợp có sự điều chỉnh trong các chính sách và phương pháp kế toán, việc giải trình lý do và tác động của thay đổi đó phải được thực hiện trong phần giải trình của báo cáo tài chính.

Nguyên tắc trọng yếu

Kế toán phải tổng hợp, xử lý và cung cấp đầy đủ thông tin quan trọng. Trong khi những thông tin không quan trọng, ít ảnh hưởng hoặc không đóng góp đáng kể vào quyết định của người sử dụng có thể được bỏ qua.

Nguyên tắc hoạt động liên tục

Nguyên tắc liên tục trong lập báo cáo tài chính đề xuất rằng doanh nghiệp được giả định tiếp tục hoạt động mà không có ý định hoặc nghĩa vụ ngừng lại hoặc thu hẹp quy mô đáng kể. Trong trường hợp thực tế khác, khi doanh nghiệp không tuân theo giả định này, báo cáo tài chính sẽ được lập dựa trên một cơ sở khác và cần giải thích về cơ sở đó.

Một ứng dụng cụ thể của nguyên tắc này trong hạch toán doanh thu cho việc cho thuê văn phòng là việc ghi nhận tài sản, thu nhập và chi phí theo giá gốc, không phản ánh sự biến động của giá thị trường. Điều này là do giả định rằng doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, vì vậy tài sản được sử dụng để sản xuất và kinh doanh thay vì để bán. Ghi nhận theo giá thị trường có thể làm khó khăn trong việc tính khấu hao và lập báo cáo tài chính.

hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng
Nguyên tắc hoạt động liên tục trong hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng

Tuy nhiên, trong các tình huống như chuẩn bị bán, sáp nhập hoặc giải thể doanh nghiệp, nguyên tắc liên tục không áp dụng và doanh nghiệp sẽ hạch toán theo giá thị trường để phản ánh đúng tình hình thị trường.

Nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc cẩn trọng khi ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê văn phòng đòi hỏi sự xem xét cẩn thận và đưa ra các đánh giá cần thiết để đưa ra các ước tính kế toán trong bối cảnh không chắc chắn. Việc ghi tăng vốn chủ sở hữu chỉ được thực hiện khi có bằng chứng rõ ràng và ghi giảm vốn chủ sở hữu chỉ xảy ra khi có chứng cứ về khả năng giảm giá trị.

Điểm quan trọng nhất của nguyên tắc này khi hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng là việc đặt ra các khoản dự phòng. Quá trình này không nên phản ánh giá trị tài sản lớn hơn so với thực tế có thể đạt được và chỉ nhằm đảm bảo sự cân đối giữa doanh thu và chi phí thực tế, đặc biệt là khi có khả năng xuất hiện các khoản tổn thất trong kỳ.

Việc đặt ra các khoản dự phòng là điểm quan trọng nhất của nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc giá gốc

Tài sản được ghi nhận dựa trên giá mua vào. Giá mua vào của tài sản được xác định dựa trên tổng số tiền đã thanh toán, đang phải thanh toán hoặc được tính theo giá trị hợp lý của tài sản tại thời điểm ghi nhận.

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc phù hợp đòi hỏi sự đồng bộ giữa việc ghi nhận doanh thu và chi phí. Khi ghi nhận doanh thu, cần đồng thời ghi nhận chi phí tương ứng liên quan đến quá trình tạo ra doanh thu đó. Chi phí liên quan bao gồm cả chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và các chi phí từ các kỳ trước, cũng như các khoản chi phí phải trả liên quan đến doanh thu của kỳ đó.

Thời điểm hạch toán hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng

Hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng chưa thực hiện

Doanh thu được ghi nhận theo từng kỳ dựa trên tổng doanh thu trước, được phân bổ đều cho các kỳ dự kiến thuê Bất động sản (BĐS).

Khi nhận thanh toán trước từ việc cho thuê văn phòng:

 • Nợ TK 111, 112: Tổng số tiền thanh toán trước.
 • Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện (giá net).
 • Có TK 33311: Thuế GTGT phải nộp.

Hạch toán doanh thu theo từng kỳ:

 • Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện (số tiền được phân bổ cho kỳ đó).
 • Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Trong trường hợp hủy/thanh lý hợp đồng và trả lại tiền thuê thừa cho khách:

 • Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện (giá thuê chưa bao gồm thuế GTGT).
 • Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (tương ứng với số tiền trả lại cho người thuê, bao gồm cả phần tiền thuê Tài sản cố định chưa được thực hiện).
 • Có TK 111, 112: Số tiền trả lại.

Hạch toán doanh thu theo hình thức trả góp

 • Khi thực hiện bán hàng:
  • Nợ các tài khoản 111, 112, 331 (tương ứng với các loại hàng hóa, dịch vụ)
  • Có tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Có tài khoản 3387: Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa giá trả chậm, trả góp và giá trả ngay chưa có thuế GTGT)
  • Có tài khoản 3331: Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước
 • Kết chuyển doanh thu tiền lãi từ bán trả chậm, trả góp:
  • Nợ tài khoản 3387: Doanh thu chưa thực hiện
  • Có tài khoản 515: Doanh thu từ hoạt động tài chính (lãi trả chậm, trả góp)
 • Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp:
  • Nợ các tài khoản 111, 112
  • Có tài khoản 131: Phải thu khách hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán:
  • Nợ tài khoản 632: Giá vốn hàng bán
  • Có các tài khoản 154, 155, 156, 157 (tương ứng với các loại chi phí về giá vốn)
 • Trường hợp thanh lý BĐS:
  • Nợ tài khoản 632: Giá vốn hàng bán (giá trị còn lại của BĐS)
  • Nợ tài khoản 214: Hao mòn tài sản cố định
  • Có tài khoản 217: BĐS đầu tư

Hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng trả hàng tháng

Về doanh thu từ việc cho thuê văn phòng hàng tháng khá dễ thực hiện. Khi nhận được thanh toán, bộ phận kế toán sẽ ngay lập tức thực hiện hạch toán theo cách sau:

 • Tài khoản 111, 112: Số tiền thu được từ việc cho thuê theo thoả thuận
 • Nợ vào tài khoản 632: Doanh thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ

Các thông tin và hướng dẫn tại đây được hi vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích, giúp doanh nghiệp giải quyết thắc mắc về “Hạch toán doanh thu cho thuê văn phòng” một cách dễ dàng. Ngoài dịch vụ cho thuê văn phòng, Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam còn cung cấp các dịch vụ kế toán và tư vấn. Để được hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng liên hệ qua hotline: 0918.535956  – 0916.535956