Dịch vụ kế toán, kiểm toán

Kiểm kê hàng tồn kho

Kiểm kê hàng tồn kho I. KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN: “Đơn vị được kiểm toán phải thiết lập các thủ tục kiểm kê và thực hiện kiểm kê hiện vật hàng tồn kho ít nhất mội năm một lần làm cơ sở kiểm tra độ tin cậy của hệ thống […]