Dịch vụ kế toán, kiểm toán, Luật thuế

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI     Số: 4417/CT-TTHT V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc     Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Ông /Bà Ngô Sơn Tân Địa chỉ: 2A/2, […]