Cẩm nang doanh nghiệp

Chính sách thuế thay đổi trong năm 2016

Chính sách thuế thay đổi trong năm 2016

Với sự đi lên của kinh tế thị trường vì thế mà các hệ thống thuế khóa, pháp luật thuế cũng đa dạng và phát triển hơn. Hàng năm các chính sách thuế căn cứ vào tình hình thực tế để thay đổi sao cho phù hợp. Năm 2016 có những thay đổi chính sách thuế như sau.