Cẩm nang doanh nghiệp

Cách xác định tiêu thức địa chỉ viết trên hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI   Số: 4325/CT-TTHT V/v Địa chỉ viết trên hóa đơn   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016   Kính gửi: Công Ty TNHH KBS VIỆT NAM Địa chỉ: […]