Dịch vụ làm thẻ APEC (ABTC), Tin tức

Quyết định số 19/2016 cho phép, quản lý, sử dụng thẻ APEC

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI   Số: 19/2016/QĐ-UBND   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi […]