Luật thuế

Công Văn Số 7163/CT-TT&HT về kê khai thuế GTGT

Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được văn bản số 17/2015/CV-OS ngày 15/12/2015 của Công ty hỏi về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng.