Thông Tin Hỗ Trợ

Công văn 2775/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ         Số: 2775/TCT-CS V/v chính sách thuế   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc         Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh Tổng Cục Thuế […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Chính sách thuế thay đổi trong năm 2016

Chính sách thuế thay đổi trong năm 2016

Với sự đi lên của kinh tế thị trường vì thế mà các hệ thống thuế khóa, pháp luật thuế cũng đa dạng và phát triển hơn. Hàng năm các chính sách thuế căn cứ vào tình hình thực tế để thay đổi sao cho phù hợp. Năm 2016 có những thay đổi chính sách thuế như sau.