- Thời điểm trích lập dự phòng phải thu khó đòi là thời điểm cuối kỳ của năm tài chính. Trừ trường hợp có qui định khác của bộ tài chính, ngày trích lập dự phòng có thể là ngày cuối cùng của năm tài chính theo việc công ty đăng ký năm tài chính kết thúc vào ngày nào.

>> Dịch vụ thành lập công ty Biên Hòa│Đồng Nai

- Đối với doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoáng phải lập báo cáo tài chính giữa niêm độ, thì thời điểm trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo thời điểm giữa niêm độ kế toán vì sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp phải tổng hợp và lập bảng kê chi tiết tạo căn cứ ghi nhận chi phí hợp lý để xác định doanh thu chịu thuế của doanh nghiệp.

- Nghiêm cấm các doanh nghiệp lợi dụng việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi để ghi tăng chi phí doanh nghiệp trong kỳ tài chính và giảm nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan thuế, mặc dù các khoản phải thu chưa đủ các điều kiện để trích lập sau: các khoản nợ phải có đủ chứng từ gốc theo qui định của bộ tài chính, giấy xác nhận của bên khách hàng nợ để xác định nghiệp vụ kinh tế có phát sinh và ghi nhận, các khoản nợ đó đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc cam kết trả nợ khác, tùy thuộc vào khoản thời gian quá hạn mà doanh nghiệp xác định mức cần trích lập với tỷ lệ là bao nhiêu trên tổng số nợ không thu hồi được: thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm mức trích lập là 30%, từ 01 năm đến 02 năm mức trích là 50%, từ 02 năm đến 3 năm mức trích lập là 70%, trên 03 năm mức trích lập là 100%, hoặc các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế, cá nhân doanh nghiệp bị phá sản, giải thể hoặc đang làm thủ tục giải thể, người nợ mất tích, bỏ trốn, bị giam giữ hoặc chết,… thì doanh nghiệp sẽ dự kiến mức độ tổn thất và tiến hành trích lập dự phòng theo luật định. Các doanh nghiệp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt như hành vi trốn thuế theo qui định của pháp luật hiện hành.

- Công việc trích lập dự phòng phải tuân thủ theo đúng thủ tục như lập tiểu ban đánh giá tri1hc lập dự phòng và xác minh thông tin nếu việc trích lập đó phức tạp liên quan đến nhiều phần hành kế toán, như kế toán công nợ, kế toán thanh toán, phòng kinh doanh, ban pháp chế …thông thường là một kế toán công nợ, một ban giám đốc, kế toán trưởng,….Như vậy việc trích lập dự phòng phải hết sức thận trọng và cân nhắc thỏa mãn các điều kiện để tránh các rắc rối về tài chính sau này khi quyết toán thuế TNDN.

- Như vậy việc trích lập dự phòng các khoãn phải thu khó đòi phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau: là hồ sơ chứng từ hợp đồng đầy đủ, thời hạn thu hồi nợ, biên bản xác nhận công nợ, các chứng từ chứng minh đơn vị bỏ trốn, mất tích,..

Theo Ths. Mai Quốc Việt 

www.ketoandongnai.com.vn