TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 4327/CT-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công Ty TNHH Advanced Multitech (Việt Nam)

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600711988

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số AD01/04/16 ngày 29 tháng 04 năm 2016 của Công Ty TNHH Advanced Multitech (Việt Nam), (gọi tắt là Công ty) hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi thanh lý máy móc cũ. Vấn đề này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0%.

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính quy định hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

“b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này).

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)…

- Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp D sử dụng hóa đơn bán hàng.”

Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên, theo nội dung hỏi tại công văn số AD01/04/16 ngày 29/ tháng 04 năm 2016 của Công ty, thì:

Trường hợp Công ty là Doanh nghiệp chế xuất, thanh lý số máy móc cũ bán cho Doanh nghiệp nước ngoài nằm trong Việt Nam, Công ty đã mở tờ khai xuất khẩu và xuất hóa đơn bán hàng với thuế suất 0% là không phù hợp theo quy định nêu trên.

Khi thanh lý số máy móc cũ bán cho Doanh nghiệp nước ngoài nằm trong lãnh thổ Việt Nam Công ty đã mở tờ khai xuất khẩu, thì phải lập hóa đơn, sử dụng loại đơn bán hàng dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính. Công ty phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % được quy định tại điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính. Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 04/GTGT). Công ty thuộc đối tượng không được hoàn thuế GTGT, thì thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản qui phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (báo cáo);

- Lãnh đạo cục thuế;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT2;

- Lưu: VT,TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn


Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn