TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 4639/CT-TTHT

V/v Sử dụng hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: Số 5, Đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

Mã số thuế: 3600283394

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhạn được văn bản số 276/CV-TCT ngày 23/05/2016 của Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa (gọi tắt là Công ty) về việc xin tiếp tục sử dụng hóa đơn khi Công ty thực hiện cổ phần hóa. Vấn đề này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Tại Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Doanh nghiệp về hồ sơ thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, quản lý và sử dụng con dấu….đã được ban hành ngày 14/9/2015 quy định như sau:

Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế:

1.Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng Ký Kih Doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Phòng đăng ký kinh doanh nhận thông báo, nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận  về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

Tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài Chính quy định như sau:

“2. Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp ( mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này).”

Căn cứ vào những quy định trên, theo văn bản hỏi số 276/CV-TCT ngày 25/05/2016 và căn cứ công văn số 6919-CT/TU của Tỉnh Ủy Đồng Nai về việc thống nhất chủ trương thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa khi công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, thì Công ty không cần phải thực hiện kê khai điều chỉnh đăng ký thuế với cơ quan thuế. Mà thực hiện thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển đổi thông tin sang cơ sở dữ liệu của tổng cục thuế, và cấp lại giấy xác nhận điều chỉnh thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho Công ty sau chuyển đổi. Mã số thuế của công ty sau chuyển đổi giữ nguyên là mã số thuế của công ty trước chuyển đổi.

Đối với hóa đơn đặt in đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết, Nếu công ty muốn sử dụng tiếp thì công ty đóng dấu tên công ty mới bên cạnh tên công ty đã in trên hóa đơn, lập thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn theo mẫu TB04/AC gửi cục thuế để được tiếp tục sử dụng theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Nếu không muốn sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành với tên cũ thì lập thủ tục hủy hóa đơn theo Điều 29 thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài Chính.

Cục thuế Đồng Nai thông báo để Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (báo cáo);

- Lãnh đạo cục;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT1;

- Lưu: VT,TTHT (2b)

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn