TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

 

Số: 4326/CT-TTHT

V/v thay đổi thông tin đăng ký thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Bửu Long

Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600498047

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 05/CV-BL/2016 ngày 09/05/2016 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Bửu Long, (gọi tắt là Công ty) hỏi về việc hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế. Vấn đề này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định thông báo thay đổi nọi dung đăng ký thuế như sau:

“ Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế:

1.Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Phòng đăng ký kinh doanh nhận được thông báo, nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”.

>> dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa

Căn cứ các quy định  hướng dẫn nêu trên, theo nội dung hỏi tại công văn số 05/CV-BL/2016 ngày 09 tháng 05 năm 2016 của Công ty, thì:

Trình tự thủ tục hồ sơ chuyển đổi thông tin đăng ký thuế về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ. Đối với giấy chứng nhận đầu tư Công ty liên hệ sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản qui phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (báo cáo);

- Lãnh đạo cục thuế;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT2;

- Lưu: VT,TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn