>> Dịch vụ thành lập công ty tại Long Thành

Theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC), báo cáo tài chính gồm:

-         Bảng cân đối kế toán.

-         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

-         Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

-         Bảng cân đối tài khoản.

Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, hệ thống báo cáo tài chính năm bao gồm:

-         Bảng cân đối kế toán.

-         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

-         Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

-         Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Và báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ) bao gồm:

-         Bảng cân đối kế toán giữa niên độ.

-         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

-         Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ.

-         Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, áp dụng với các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế bao gồm:

-         Bảng cân đối kế toán.

-         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

-         Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

-         Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ:

-         Bảng cân đối kế toán giữa niên độ.

-         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ.

-         Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ.

-         Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

Sự khác nhau giữa các báo cáo tài chính giữa các quyết định và thông tư của BTC:

Báo cáo tài chính năm theo QĐ số 48/2006 không yêu cầu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong khi hai báo cáo tài chính theo QĐ số 15/2006 và thông tư 200/2014 đều yêu cầu.

Báo cáo tài chính theo QĐ số 48/2006 có yêu cầu lập và nộp thêm phụ biểu Bảng cân đối tài khoản khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

Báo cáo tài chính giữa niên độ xuất hiện trong báo cáo tài chính theo QĐ 15/2006 và theo thông tư 200/2014.

Loại hình đơn vị kế toán áp dụng hệ thống báo cáo tài chính theo QĐ 48/2006 là tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.   Các hợp tác xã cũng áp dụng hệ thống báo cáo tài chính năm quy định tại chế độ kế toán này.  Vì lượng lưu chuyển tiền tệ trong loại hình này không lớn nên không cần thiết lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Loại hình đơn vị kế toán áp dụng hệ thống báo cáo tài chính theo QĐ 15/2006 là các đơn vị cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con.

Loại hình đơn vị kế toán áp dụng hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014 là các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Vì thông tư 200/2014 là chuẩn mực lập báo cáo tài chính chung, thống nhất nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp quy định bởi BTC.

>> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Trảng Bom