Sự ảnh hưởng của khấu hao qua các kỳ kinh doanh

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Biên Hòa

- Khấu hao là quá trình công ty phân bổ giá trị tài sản trong suốt quá trình sử dụng. Mỗi khi công ty lập báo cáo tài chính và xác định kết quả sản xuất kinh doanh, sẽ có phần hao phí của cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị từ lúc công ty mua tài sản này đến năm tài chính hiện tại. Mục đích của việc kê khai khấu hao dưới dạng chi phí để trải đều giá mua ban đầu trong suốt thời gian hiệu dụng của tài sản. Khấu hao tài sản trải đều ra nhiều kỳ kinh doanh là vì việc tính chi phí khấu hao một lần làm bất ngờ tăng cao chi phí khi giá trị tài sản thường lớn làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất của kỳ kinh doanh.

Ban giám đốc công ty sẽ quyết định lựa chọn phương pháp tính khấu hao thông qua việc phân tích và lựa chọn với các vấn đề liên quan đến tài sản:

- Các phương pháp và tỉ lệ tính khấu hao tài sản hiện cho phép áp dụng theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ vào tuổi đời tài sản.

- Giá trị thanh lý của tài sản.

- Lựa chọn phương pháp khấu hao.

Các phương pháp tính khấu hao: 3 phương pháp

- Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

- Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Trong đó hai phương pháp khấu hao theo đường thẳng và khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được doanh nghiệp áp dụng nhiều nhất.

Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi phương pháp tính khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ảnh hưởng của phương pháp tính khấu hao đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

Xét ví dụ: Công ty A mua TSCĐ trị giá 2.000.000.000 đồng, giá trị thanh lý là 500.000.000 đồng và sử dụng trong 15 năm.

Theo phương pháp đường thẳng, chi phí khấu hao năm đầu:

(2.000.000.000 – 500.000.000)/15 = 100.000.000 đồng.

Theo phương pháp khấu hao với số dư giảm dần có điều chỉnh:

2x(2.000.000.000 – 500.000.000)/15 = 200.000.000 đồng.

Như vậy trong phương pháp khấu hao đường thẳng, chi phí khấu hao TSCĐ trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (100.000.000 đồng) sẽ thấp hơn chi phí khấu hao TSCĐ trong phương pháp khấu hao nhanh (200.000.000 đồng).

Sự khác biệt giữa hai phương pháp khấu hao TSCĐ:

- Đối với phương pháp khấu hao đường thẳng:

Phương pháp này trích một lượng khấu hao ổn định cho từng năm từ tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phương pháp này thường được kế toán doanh nghiệp áp dụng để trích khấu hao do nó dễ theo dõi, dễ tính lượng trích và phù hợp với TSCĐ được sử dụng thường xuyên và liên tục. Cách này thường áp dụng với máy móc, thiết bị,…

- Đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

Phương pháp này áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh. Ngoài ra doanh nghiệp lựa chọn phương pháp này để thu hồi vốn nhanh, đẩy mạnh tốc độ khấu hao với số dư giảm dần có điều chỉnh.

Ví dụ: Công ty thanh lý sớm TSCĐ khi đã trích khấu hao 40%.

Đối với phương pháp khấu hao đường thẳng: do chi phí khấu hao không đổi và chia đều cho tất cả các năm/ tháng làm cho tốc độ thu hồi vốn và khấu hao không đổi theo từng kỳ. Khi đã khấu hao 40%, doanh nghiệp có chi phí khấu hao mỗi năm thấp, làm tăng doanh thu cũng như thu nhập và tăng giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

Đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: chi phí khấu hao những năm đầu tăng mạnh để nhanh chóng thu hồi vốn tài sản cố định. Chi phí khấu hao những năm đầu cao làm giảm doanh thu và thu nhập của doanh nghiệp.

Như vậy nếu doanh nghiệp đã khấu hao 40% TSCĐ và áp dụng phương pháp khấu hao đưởng thẳng và muốn thay đổi thành phương pháp khấu hao theo  số dư giảm dần có điều chỉnh, kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty sẽ giảm đi vì chi phí khấu hao tăng lên do thay đổi phương pháp. Giá trị của chi phí khấu hao sau khi thay đổi tính theo giá trị còn lại của TSCĐ (60% giá trị ban đầu) và ngược lại.

Khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp đường thẳng thanh lý TSCĐ với mức khấu hao TSCĐ đã trích là 40% thì doanh thu,  thu nhập của doanh nghiệp thu được sẽ cao hơn so với doanh nghiệp thanh lý TSCĐ áp dụng phương pháp khấu dao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai