So sánh phương pháp khấu hao?

 SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SỐ DƯ GIẢM DẦN

Khấu hao là việc xác định hao mòn tài sản, số tiền khấu hao trích được trong tích lũy lại quỹ khấu hao đây là nguồn doanh nghiệp dùng để tái đầu tư tài sản. Vì vậy việc trích khấu hao là cực kì quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc xoay vòng vốn để tái đầu tư vào tài sản để hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo đặc điểm sản xuất của công ty, giá trị khấu hao của tài sản, phạm vi sử dụng tài sản cho doanh nghiệp để sử dụng phương pháp khấu hao cho phù hợp.Và có 3 phương pháp để xác định khấu hao tài sản cố định là phương pháp khấu hao theo đường thẳng; phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh;phương pháp khấu hao theo số lượng, số lượng sản phẩm. Hiện nay phương pháp đang được áp dụng phổ biến là phương pháp khấu hao theo đường thẳng và sau đó là đến phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Để lựa chọn cho doanh nghiệp một phương thức phù hợp ta phải thấy rõ sự khác nhau giữa các phương pháp khấu hao, và sau đây là sự khác nhau giữa khấu hao theo phương pháp đường thẳng và phương pháp số dư giảm dần.

Bảng  so sánh sự khác nhau giữa khấu hao theo phương pháp đường thẳng và khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần.

STT

Nội dung

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần

1

Lĩnh vực hoạt động

- Áp dụng với  tất cả các lĩnh hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. - Áp dụng với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghệ mà TSCĐ nhanh chóng thay đổi và phát triển nhanh nhưng phải thỏa mãn điều kiện (TSCĐ đầu tư là mới chưa qua sử dụng, là các loại máy móc thiết bị, đo lường thí nghiệp).

2

Thu hồi vốn

- Không thu hồi vốn kịp thời do không tính hết sự hao mòn vô hình của TSCĐ - Thu hồi vốn nhanh, hạn chế được sự mất giá do hao mòn vô hình gây ra, Do thu hồi vốn nhanh vì vậy sẽ gảm được thuế TNDN.

3

Mức khấu hao

- Mức khấu hao cơ bản hàng năm của TSCĐ là đều nhau trong suất thời gian sử dụng TSCĐ. - Những năm cuối khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần bằng hoặc thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.

4

Ảnh hương tới giá thành của sản phẩm

- Không gây ra sự đột biến do tổng mức khấu hao của TSCĐ được phân bổ đều đặn trong các năm sử dụng TSCĐ - Có sự biến đổi trong giá thành sản phẩm do những năm cuối khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần bằng hoặc thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.