So sánh 2 phương pháp khấu hao đường thẳng và khấu hao số dư giảm dần

Sự khác nhau giữa phương pháp khấu hao đường thẳng và khấu hao số dư giảm dần

>> dịch vụ giấy phép kinh doanh biên hòa

Khấu hao theo đường thẳng là phương pháp trích KH dựa trên nguyên giá TSCĐ hoặc công cụ dụng cụ, mức trích khấu hao được chia đều qua các năm để đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng đối với các TSCĐ và công cụ dụng cụ đang sử dụng tại doanh nghiệp. Đây là phương pháp trích KH thông dụng nhât. Thường gặp ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ những doanh nghiệp đặc thù phải sử dụng phương pháp trích KH cho phù hợp.

Xác định mức khấu hao hằng năm của TSCĐ dựa trên công thức sau:

Mức trích khấu hao hằng năm của TSCĐ

=

Nguyên giá của TSCĐ

Thời gian trích khấu hao

Xác định mức trích khấu hao hằng tháng của TSCĐ:

Mức trích khấu hao hằng tháng của TSCĐ

=

Mức trích khấu hao hằng năm của TSCĐ

12 tháng

Trường hợp mua TSCĐ về dùng ngay trong tháng được xác định theo công thức:

Mức trích khấu hao trong tháng PS

=

Mức trích khấu hao hằng tháng

X

Số ngày sử dụng trong tháng

Tổng số ngày của tháng PS

Trong đó:

Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng PS – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

Ví dụ: Doanh nghiệp A mua mới TSCĐ với nguyên giá là 150.000.000đ. Thời gian trích khấu hao của TSCĐ là 5 năm.

Bảng mức tính KH của TSCĐ theo phương pháp đường thẳng:

                                                                                                Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn lại của TSCĐ

Cách tính khấu hao TSCĐ năm

Mức trích khấu hao hằng năm

Mức trích khấu hao hằng tháng

Hao mòn lũy kế qua các năm

1

150.000.000

150.000.000 : 5

30.000.000

2.500.000

30.000.000

2

120.000.000

150.000.000 : 5

30.000.000

2.500.000

60.000.000

3

90.000.000

150.000.000 : 5

30.000.000

2.500.000

90.000.000

4

60.000.000

150.000.000 : 5

30.000.000

2.500.000

120.000.000

5

30.000.000

150.000.000 : 5

30.000.000

2.500.000

150.000.000

KH theo số dư giãm dần có điều chỉnh là phương pháp trích khấu hao dựa trên giá trị còn lại của TSCĐ qua các năm đã khấu hao. Phương pháp này được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ đòi hỏi phải thay đổi và phát triển nhanh. Nhưng mức khấu hao không được vượt quá 2 lần so với phương pháp trích KH theo đường thẳng. Nếu có, giá trị vượt mức khấu hao nhanh (gấp 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Cũng không được thấp hơn mức khấu hao theo đường thẳng. Nếu có, phải dùng phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng để thay thế cho các năm có mức trích khấu hao thấp hơn. Phương pháp này chỉ áp dụng với các TSCĐ được mua mới như: máy móc, thiết bị, dụng cụ dùng để đo lường, thí nghiệm, dụng cụ quản lý, phương tiện vận tải,…

Xác định tỷ lệ KH năm của TSCĐ theo phương pháp đường thẳng:

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ

=

1

X 100

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

Xác định tỷ lệ KH nhanh của TSCĐ:

Tỷ lệ khấu hao nhanh

=

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

X

Hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích KH của TSCĐ:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

Hệ số điều chỉnh (lần)

Từ 1 đến 4 năm

1.5

Từ 4 năm đến 6 năm

2.0

Trên 6 năm

2.5

Ví dụ: Doanh nghiệp A mua mới TSCĐ với nguyên giá là 150.000.000đ. Thời gian trích khấu hao của TSCĐ là 5 năm.

Bảng mức tính KH của TSCĐ theo phương pháp số dư giãm dần có điều chỉnh:

                                                                                                Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn lại của TSCĐ

Cách tính mức khấu hao TSCĐ năm

Mức trích khấu hao hằng năm

Mức trích khấu hao hằng tháng

Hao mòn lũy kế qua các năm

1

150.000.000

150.000.000 X 40%

60.000.000

5.000.000

60.000.000

2

90.000.000

90.000.000 X 40%

36.000.000

3.000.000

96.000.000

3

54.000.000

54.000.000 / 3

18.000.000

1.500.000

114.000.000

4

36.000.000

54.000.000 / 3

18.000.000

1.500.000

132.000.000

5

18.000.000

54.000.000 / 3

18.000.000

1.500.000

150.000.000

>> dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa