Các qui định mà doanh nghiệp cần biết về đặt in hóa đơn và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

- Các tổ chức, cá nhân đã đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì chúng ta có hai phương án để lựa chọn là mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng của đơn vị quản lý thuế trực tiếp và đặt in hóa đơn thuế GTGT thế nhưng khi chúng ta đặt in hóa đơn thì đơn vị in hóa đơn phải có giấy phép hoạt động trong ngành in, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ theo qui định của bộ tài chính, các đơn vị sự nghiệp hành chính do cơ quan nhà nước quản lý có sản xuất, kinh doanh được phép tự in hóa đơn kể từ ngày có mã số thuế theo qui định của pháp luật.

>> dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Biên Hòa

- Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được phép tự in hóa đơn nếu đơn vị quản lý thuế chấp thuận cho việc in hóa đơn: khi doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế, có doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong năm tài chính hiện hành, có hệ thống thiết bị quản lý đảm bảo tính liên tục cho việc lập và tự in hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ, hoặc đơn in hóa đơn đặc thù của đơn vị, theo quy định của luật kế toán và có phần mềm cung cấp hàng hóa dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán để đãm bảo tính minh bạch trong việc in và lập và phát hành hóa đơn và chỉ được thực hiện khi có nghiệp vụ kế toán phát sinh, được sự chấp thuận của cơ quan thuế có văn bản chấp thuận theo đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp, bên cạnh đó doanh nghiệp còn phải cập nhật mới nhất các thông tư, nghị định, quyết định có liên quan đến việc phát hành hóa đơn tự in.

- Mỗi mã số trên hóa đơn tự in chỉ được lập 1 lần, số lượng liên hóa đơn phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng của nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp, thông dụng nhất mỗi hóa đơn sẽ có 3 liên: liên 1 lưu trữ tại đơn vị, liên 2 giao cho bên mua hàng hóa, liên 3 làm chứng từ ghi sổ. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự qui định bằng văn bản về số lượng liên hóa đơn tại doanh nghiệp mình phù hợp với điệu kiện quản trị tại công ty.

- Các hành vi vi phạm sai qui định của bộ tài chính về việc phát hành hóa đơn và luật quản lý thuế sẽ phải chịu sự giám sát, quản lý sau cho phù hợp nhằm thực hiện đúng qui định của pháp luật về quản lý hóa đơn.

- Các doanh nghiệp không đủ điều kiện tự in hóa đơn, không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động sản xuất kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình đó phải mua hóa đơn đỏ từ cơ quan thuế trong thời hạn một năm tài chính, hết hạn nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn, cơ quan thuế sẽ thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn hoặc tiếp tục mua hóa đơn nếu không đủ điều kiện.

- Các tổ chức, cá nhân trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải lập thông báo phát hành hóa đơn gửi đơn vị quản lý thuế.

-Trong quá trình sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng nếu phát hiện mất hóa đơn đã lập hoặc chưa lập thì công ty, doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết để sử lý kịp thời theo qui định tránh kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc sử lý tình trạng hóa đơn.

- Tổ chức in hóa đơn là doanh nghiệp phải có giấy phép hoạt động ngành in, hóa đơn và được in theo hợp đồng đã ký, đã nhận hợp đồng in hóa đơn không được giao một phần hay toàn bộ cho đơn vị khác thực hiện.

- Trường hợp hợp đồng in bị hỏng, doanh nghiệp xử lý theo thỏa thuận giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ 3 tháng, phải báo cáo việc nhận in hóa đơn về cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

- Doanh nghiệp cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải đăng ký giấy phép theo ngành nghề lập trình máy tính hoặc sản xuất bản phần mềm. Trường hợp tổ chức tự cung ứng phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng.

- Tuân thủ nghiêm ngặt về tự in và phát hành hóa đơn, không được cung cấp phần mềm tự in hóa đơn trùng với các mẫu trong phần mềm đã cung cấp cho doanh nghiệp khác. Định kỳ 3 tháng, báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo www.ketoandongnai.com.vn

>> dịch vụ thành lập công ty Biên Hòa│Long Thành