1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 CÔNG TY ABC  Mẫu số B 01 – DN
 Địa chỉ: (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
 Mã số thuế :
 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/01/2016
Đơn vị tính : Đồng
 CHỈ TIÊU  Mã số  Thuyết
minh
 Kỳ Này  Kỳ Trước
1 2 3  4  5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25
2. Các khoản giảm trừ 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20
6. Doanh thu hoạt  động tài chính 21 VI.26
7. Chi phí hoạt động tài chính 22 VI.28
  – Trong đó lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} 30
11. Thu nhập khác 31
12.  Chi phí khác 32
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 60
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70
            Ngày 31 tháng 1 năm 2009
                   Người lập                                Kế toán trưởng                                  Giám đốc
                    (Ký,họ tên)                                         (Ký,họ tên)                                  (Ký,họ tên,đóng dấu)

Tải mẫu tại đây: MẨU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

>> www.tuvanketoankiemtoan.com