TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 4640/CT-TTHT

V/v kê khai thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công Ty TNHH Japfa Comfeed Long An

Địa chỉ: Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lứt, Tỉnh Long An.

Mã số thuế: 1100600108

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 06/CV/JCL/2016 ngày 11/05/2016 của Công Ty TNHH Japfa Comfeed Long An (gọi tắt là Công ty) hỏi về việc kê khai thuế chi nhánh ngoại tỉnh. Vấn đề này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT như sau:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất……”.

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của bộ tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Căn cứ quy định hướng dẫn nêu trên, theo nội dung trình bày tại văn bản số 06/CV/JCL/2016 ngày 11/05/2016 của Công ty, thì:

Trường hợp Công ty mở Chi nhánh Công ty TNHH Japfa Comfeed Long An chi nhánh Đồng Nai, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh gồm 2 chi nhánh có địa chỉ như sau: Chi nhánh có mã số thuế 1100600108-008 tại 7/57, Đường Lê Quý Đôn, KP3, P.Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai; Chi nhánh có mã số thuế  1100600108-003 tại số 12, lô A7, KDC An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Hiện nay các chi nhánh đang kê khai nộp thuế môn bài, thuế GTGT được kê khai cùng chi nhánh có mã số thuế 1100600108-003 tại số 12, Lô A7, KDC An Bình, P, An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Về thuế kê khai, nộp thuế môn bài, thuế GTGT là phù hợp theo quy định nêu trên.

- Về thuế TNDN Công ty thực hiện thao quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (báo cáo);

- Lãnh đạo cục thuế;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT2;

- Lưu: VT,TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn