TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI 

Số: 4415/CT-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Đúc Chính Xác C.Q.S May’S

Địa chỉ: Số 9, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600490111

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 01.16/CQSP ngày 23/05/2016 của Công Ty CP Đúc Chính Xác C.Q.S May’S (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế GTGT. Vấn đề này, cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT.

“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

….a.4)Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT:

….Ví dụ 38: Tháng 11/2013, Công ty TNHH A nhận chuyển nhượng 300m2 đất kèm theo nhà xưởng trên đất của cá nhân B với trị giá là 10 tỷ đồng và không có đủ hồ sơ giấy tờ để xác định giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng. Đến tháng 4/2014 Công ty TNHH A chuyển nhượng 300m2 đất này kèm nhà xưởng trên đất với trị giá là 14 tỷ đồng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung Ương quy định tại thời điểm nhận chuyển nhượng (tháng 11/2013).”.

Căn cứ quy định hướng dẫn nêu trên, theo nội dung trình bày tại văn bản số 01.16/CQSP ngày 23/05/2016 của Công ty, thì:

Dù lúc mua căn nhà Công ty không kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nay Công ty bán căn nhà thì Công ty vẫn phải kê khai nộp thuế theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (báo cáo);

- Lãnh đạo cục;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT2;

- Lưu: VT,TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn