Cách tính các loại thuế      

CÁCH TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB

Thuế là khoản nộp mang tính chất bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp. Thuế là nguồn thu của ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo chi tiêu và duy trì quyền lực của bộ máy Nhà nước và chi tiêu cho các nhu cầu phúc lợi chung và kinh tế. Việc tại sao có nhiều loại thuế khác nhau thì câu trả lời rất đơn giản đó là vì các loại thuế có đối tượng và chủ thể phải nộp thuế khác nhau, mục đích thu thuế khác nhau ví dụ như thuế xuất nhập khẩu áp dụng với các hàng hóa được phép lưu thông qua cơ quan hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu ở một số mặt hàng xa xỉ…. Tất cả các loại thuế trên vì thế mà cũng có cách tính thuế khác nhau. Và sau đây là cách tính thuế của ba loại thuế thường gặp là thuế GTGT, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt.

1          Cách tính thuế GTGT

1.1.         Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

  • Cách tính thuế GTGT phải nộp.

Công thức:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Số thuế GTGT đầu ra

-

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

Thuế GTGT     đầu ra

=

Tổng số thuế GTGT của HH, DV bán ra ghi trên hóa đơn GTGT

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn

=

Giá tính thuế của hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất

×

 Thuế suất GTGT của hàng hóa, dịch vụ

Thuế GTGT đầu vào

=

Tổng số thuế GTGT của HH, DV mua vào ghi trên hóa đơn GTGT

Giá chưa có Thuế GTGT

=

Giá thanh toán

1+ thuế suất của HH, DV (%)

1.1       Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

1.1.1    Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Công thức:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu

×

Tỷ lệ(% GTGT trên doanh thu)

  • Tỷ lệ % tính thuế GTGT được quy định.
Lĩnh vực hoạt động Tỷ lệ %
Phân phối cung cấp hàng hóa 1%
Dịch vụ xấy dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%
Sản xuất vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%
Hoạt động kinh doanh khác 2%

1.1.2    Đối với doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng vàng, bạc, đá quý.

Công thức:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Giá trị gia tăng

×

Thuế suất GTGT(10%)

Giá trị gia tăng được xác định

=

Giá thanh toán bán ra của vàng, bạc, đá quý

-

Giá thanh toán mua vào của vàng, bạc, đá quý tương ứng

1.1.3    Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế theo tỷ lệ(%) GTGT do Bộ Tài Chính quy định.

2          Thuế nhập khẩu.

Công thức:

Thuế nhập khẩu

=

Số lượng

×

Giá tính thuế

×

Thuế suất thuế nhập khẩu

Trong đó:

+) TH1: Giá tính thuế là giá CIF( giá đã mua bao gồm chi phí vận tải (F), bảo hiểm (I).

+) TH2: Giá tính thuế là giá FOB mua chưa bao gồm chi phí vận tải (F) và bảo hiểm (I). Giá tính thuế = giá FOB+ F+ I

3          Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3.1       Công thức chung:

Số thuế TTĐB phải nộp

=

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

×

Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

=

Giá bán chưa có thuế GTGT

-

Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

1+Thuế suất thuế TTĐB

3.2       Thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu:

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu

=

Giá tính thuế TTĐB

×

Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó:

Giá tính thuế TTĐB

=

Giá tính thuế nhập khẩu

+

Thuế nhập khẩu

Hoặc:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

=

Giá bán chưa có thuế GTGT

-

Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

1+Thuế suất thuế TTĐB

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp:

Số thuế TTĐB phải nộp

=

Số thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ

-

Số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng hóa, nguyên liệu ở khâu vào tương ứng với hàng hóa bán ra trong kỳ