Điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

Đến khi nghỉ việc vào tháng 3.2016, vợ tôi đóng BHXH được 9 tháng. Dự kiến tháng 2.2017, vợ tôi sẽ sinh con. Vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

BHXH Việt Nam trả lời:

Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con là: Lao động nữ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu vợ Bạn sinh con đúng theo dự tính vào tháng 2/2017 thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con của vợ Bạn là: Tháng 2/2016 đến tháng 1/2017.

Do tính đến tháng 3/2016, vợ bạn đóng BHXH được 9 tháng, nếu tháng 3/2016 vợ Bạn có đóng BHXH thì trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con, vợ Bạn chỉ có 2 tháng đóng BHXH (tháng 2 và tháng 3/2016). Do đó, vợ bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.