Để thành lập công ty cổ phần chúng ta cần đảm bảo các điều kiện sau đây:

Chủ sở hữu đại diện theo pháp luật của công ty là các cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ hành vi dân sự và chịu trách nhiệm trước pháp luật, có ít nhất hai thành viên góp vốn trở lên, có địa điểm trụ sở hợp lệ theo qui định, có tên công ty không trùng với bất kỳ tên công ty nào đã đặt trước đó, ngành nghề kinh doanh là ngành nghề mà pháp luật không cấm, ngoài ra tùy từng vào từng ngành nghề cụ thể để biết được có cần giấy phép con hay chứng chỉ nghề không?

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

2. Dự thảo điều lệ hoạt động công ty cổ phần.

3. Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách người đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài, danh sách người dại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài.

4. Danh sách góp vốn cổ  đông, số cổ phần sở hữu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông.

4. Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua việc thành lập công ty.

5. CMND công chứng 4 bảng các thành viên góp vốn nếu là cá nhân.

6. Các giấy phép kinh doanh nếu góp vốn là pháp nhân.

7. Quyết định thành lập doanh nghiệp.

8. Hợp đồng thuê văn phòng, thuê nhà xưởng nếu là văn phòng trụ sở không đúng địa chỉ hộ khẩu của người đại diện theo pháp luật.

9. Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh doanh có vốn đầu tư từ nước ngoài.

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Nhơn Trạch│Đồng Nai