>> Dịch vụ thành lập công ty tại Biên Hòa

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo luật định: phải đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trụ sở giao dịch, làm việc ổn định, có người đại diện pháp luật theo qui định của pháp luật, điều lệ công ty,… đặc biệt phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

- Bất động sản phải được niêm yết trên sàn giao dịch bất động sản để đãm bảo tính công khai minh bạch về quyền lợi của các bên tham gia trên sàn bất động sản. Có nhiều hình thức giao dịch nhưng chủ yếu thông qua môi giới bất động sản.

- Ngoại trừ các trường hợp sau đây các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng vẫn được thực hiện giao dịch, bán, chuyển nhượng, thanh lý bất động sản.

- Tuy nhiên, các đơn vị này không được đầu tư dự án để kinh doanh hoặc có đầu tư nhưng dự án dó có vốn đầu tư dưới 20 tỷ. Hoặc chuyển nhượng bất động sản khi có quyết định của Tòa án, cơ quan các cấp có thẩm quyền vì bị xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Tổ chức có quyền chuyển nhượng bất động sản khi doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, chia tách. Các tổ chức tín dụng có quyền chuyển nhượng bất động sản để thu hồi nợ. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có quyền bán, chuyển nhượng, cho thuê,… bất động sản thuộc quyền sở hữu của mình (quy mô nhỏ).

- Trong kinh doanh, đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, dự án khu nhà ở (trên 20 ha) thì vốn của nhà đầu tư phải thuộc vốn sở hữu của mình với tổng mức vốn không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư của dự án cần đã được phê duyệt. Dự án khu nhà ở (dưới 20 ha) vốn nhà đầu tư không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư của dự án cần đã được phê duyệt.

Công ty TNHH Tư Vấn Minh 

>> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa