>> dịch vụ quyết toán thuế năm tại Biên Hòa│Nhơn Trạch

Công ty Tư Vấn Minh chúng tôi sẽ giúp bạn quyết toán thuế hàng năm, chúng tôi sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm:

- Bảng cân đối kế toán,  Bảng cân đối số phát sinh, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp, gián tiếp), Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

 Kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh lại sổ sách thời gian trước:

 Kiểm tra toàn bộ số liệu báo cáo thuế và chứng từ gốc tư vấn bổ sung hoàn chỉnh lại chứng từ  kế toán, In phiếu thu, chi, nhập, xuất; sắp xếp, đóng chứng từ hàng tháng, Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính bằng phần mềm kế toán chuyên nghiệp của chúng tôi và phần mềm hổ trợ kê khai, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung,  số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu, phải trả…In báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính mới, điều chỉnh quyết toán củ,Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi cơ quan thuế quyết toán.

Phương châm thực hiện dịch vụ của chúng tôi:

Hoàn thiện, chính xác, nhanh chóng, phù hợp về nội dung, chính xác về nội dung công việc, cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu, tư vấn và hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan.Sự đồng hành của chúng tôi với doanh nghiệp là phần tất yếu của sự phát triển bền vững.

>> dịch vụ giấy phép kinh doanh trọn gói Biên Hòa