>> Dịch vụ rư vấn kế toán kiểm toán

Thế nào là dịch vụ kế toán hàng tháng?

- Chúng tôi cử nhân viên đến tận nơi xem xét, kiểm tra, giao nhận hóa đơn chứng từ, Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định, cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào, bán ra, Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng trên cơ sở các hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợp pháp bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều, Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế, Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp,  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra, In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại Cơ quan thuế, Lập và nộp báo cáo thống kê,  In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị, In bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu, phiếu chi, bảng nhập, xuất tồn hàng hóa, vật tư, Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng, Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành bằng phần mềm kế toán, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung,  số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu, phải trả…

- Cử chuyên gia làm việc trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, Thường xuyên tư vấn những vấn đề liên quan đến thuế và các vấn đề liên quan khác, Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế. Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp. Thay mặt đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.

Theo www.tuvanketoankiemtoan.com

>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh Biên Hòa