TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

 


Số: 4289/CT-TTHT

V/v chính sách thuế

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


Đồng Nai, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Lộ 91 Cần Thơ – An Giang

Địa chỉ: Số 315, Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Mã số thuế: 3603181739

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 158/2016/CV-CTAG ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Lộ  91 Cần Thơ-An Giang, (gọi tắt là Công ty) hỏi về việc kê khai, nộp thuế GTGT của dự án ngoại tỉnh. Về vấn đề này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính) như sau:

“b)….Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng kỳ thuế và được cấp mã số thuế thì Ban quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi  dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

…..Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư  không  thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt.”

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

….c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc,”.

Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên, theo nội dung hỏi tại công văn số 158/2016/CV-CTAG ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Công ty, thì:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ-An Giang đang thực hiện kê khai GTGT hàng tháng theo mẫu 02/GTGT để hoàn thuế GTGT cho dự án, để hoàn vốn đến ngày 02/04/2016 dự án có phát sinh thu phí (có doanh thu phát sinh), thì Công ty kê khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT. Về thuế TNDN thì khai tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản qui phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (thay báo cáo);

- Lãnh đạo cục thuế;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT3;

- Lưu: VT,TTHT (2b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Ngàn