BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5085 /TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: – Cục Thuế TP Hải Phòng

                                                                 – Công ty cổ phần DLH Việt Nam

(Phòng 901, Tầng 9, Toà nhà Việt Úc, Số 2/16D,             Trung Hành, P. Đắc Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 011016/DLHVN ngày 05/10/2016 của Công ty cổ phần DLH Việt Nam về hoàn thuế GTGT đầu vào theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế:

“c) Doanh nghiệp sản xuât kinh doanh sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào đề chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua hàng hoá này để xuất khẩu phải thực hiện kê khai thuế GTGT như sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định.”

Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/7/2016, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Doanh nghiệp tự xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên khoáng sản cộng vơi chi phí năng lượng chiếm trong giá thành sản xuất sản phẩm để thông báo với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm.

Về nội dung vướng mắc của Công ty cổ phần DLH Việt Nam, Cục Thuế TP Hải Phòng đã có Thông báo số 5132/TB-CT ngày 20/9/2016 gửi Công ty về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế.

Tuy nhiên, tại công văn số 011016/DLHVN ngày 01/10/2016 của Công ty có vướng mắc về một số nội dung khác liên quan, đề nghị Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn Công ty thực hiện các nội dung nêu tại công văn số 011016/DLHVN nêu trên. Trường hợp còn vướng mắc, Cục Thuế có văn bản gửi Tổng cục Thuế kèm theo các tài liệu có liên quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hải Phòng, Công ty DLH Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:                                                                                       KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                     PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Vụ PC-BTC;

- Vụ PC-TCT;

- Lưu: VT, CS(3).                                                                                       Cao Anh Tuấn