So sánh công ty TNHH 2TV và công ty CP

SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

- Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của cty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ đang nắm giử.

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình cty gồm tối thiểu 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ cty bằng tài sản của công ty.

>> Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ Biên Hòa

GIỐNG NHAU

- Thành viên cty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

 Đều chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp.

 - Đều có tư cách pháp nhân.

 - Đều là loại hình cty đối vốn.

- Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của cty.

- Đều có quyền chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

KHÁC NHAU

Cty cổ phần và  Cty TNHH 2 thành viên trở lên Số lượng thành viên tối thiểu là là 2, giới hạn số lượng thành viên tối đa là 50 thành viên tham gia.

 - Vốn được chia thành nhiều phần vốn bằng nhau nhau gọi là cổ phần.

Cty TNHH hai thành viên thì không được chia thành nhiều phần bằng.

- Cty TNHH 2 thành viên trở lên khác Cty cổ phần là công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu còn công ty TNHH hai thành viên trở lên là không được phát hành cổ phiếu.

Không được phát hành cổ phiếu để động huy động vốn. huy động vốn.

vốn được tự do chuyển nhượng theo quy định chặt chẽ hơn nhượng vốn theo quy đinh của pháp luật phải chào bán cho thành viên góp vốn theo luật.

Trong thời gian 30 ngày nếu thành viên trong cty không mua hoặc mua không hết. lúc này mới được chuyển nhượng cho người ngoài cty. Tổ chức cơ cấu tổ chức phức tạp gồm:

 Công ty TNHH hai thành viên cơ cấu tổ chức đơn giản hơn gồm:

- Hội đồng thành viên.

- Chủ tịch hội đồng thành viên.

- Ban giám đốc.

- Giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Công ty cổ phần bao gồm:

  – Hội đồng quản trị.

 -  Đại hội đồng cổ đông.

- Giám đốc hoặc tổng giám đốc.

- Cty cổ phần có trên 11 thành viên góp vốn phải thành lập ban kiểm soát.

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Biên Hòa│Đồng Nai