Luật thuế

Quy định về thu nhập khác của thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ         Số: 2248/TCT – CS V/v khấu hao TSCĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc           Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016                                     Kính gửi:          – Cục Thuế […]

Cẩm nang doanh nghiệp

So sánh phương pháp khấu hao?

 SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SỐ DƯ GIẢM DẦN        Khấu hao là việc xác định hao mòn tài sản, số tiền khấu hao trích được trong tích lũy lại quỹ khấu hao đây là nguồn doanh nghiệp dùng để tái đầu tư […]

Cẩm nang doanh nghiệp

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH DOANH THU

CÁC NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH DOANH THU      Trong một Doanh Nghiệp, doanh thu là một khoản mục hết sức quan trọng để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Lợi nhuận của quá trình hoạt động kinh doanh chỉ có thể thu được sau khi thực hiện tốt công tác tiêu thụ […]

Cẩm nang doanh nghiệp

CHÍNH SÁCH THUẾ THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016

CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TRỌNG THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016  Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và sự phát triển tồn tại của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ phục vụ cho thực hiện các chức năng và nhiệm […]

Luật thuế

CÁCH TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB

         CÁCH TÍNH  CÁC LOẠI THUẾ: THUẾ GTGT, THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB         Thuế là khoản nộp mang tính chất bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp. Thuế là nguồn thu của ngân sách Nhà nước […]

Luật thuế

CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016

         Trong năm 2016 các chính sách thuế thay đổi Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và sự phát triển tồn tại của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ phục vụ cho thực hiện các chức năng […]

Cẩm nang doanh nghiệp

So sánh phương pháp khấu hao TSCĐ

So sánh phương pháp khấu hao?  SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SỐ DƯ GIẢM DẦN Khấu hao là việc xác định hao mòn tài sản, số tiền khấu hao trích được trong tích lũy lại quỹ khấu hao đây là nguồn doanh nghiệp […]