Luật thuế

Công Văn Số: 12/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

Công văn chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Luật thuế

Công văn số 281 TCT-TNCN hướng dẫn chính sách TNCN

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5161/VNPTI-KTTC ngày 27/12/2016 của đề nghị hướng dẫn chính sách thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả.

Luật thuế

Công Văn Số: 208 /TCT-DNL

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 208 /TCT-DNL V/v thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà […]