Luật thuế

Công văn số 5085 TCT-CS về hoàn thuế GTGT đầu vào

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 011016/DLHVN ngày 05/10/2016 của Công ty cổ phần DLH Việt Nam về hoàn thuế GTGT đầu vào theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến

Luật thuế

Công Văn Số: 12/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

Công văn chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Luật thuế

Công văn số 281 TCT-TNCN hướng dẫn chính sách TNCN

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5161/VNPTI-KTTC ngày 27/12/2016 của đề nghị hướng dẫn chính sách thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả.