Cẩm nang doanh nghiệp

Điều kiện để kinh doanh bất động sản

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Biên Hòa – Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo luật định: phải đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trụ sở giao dịch, làm việc ổn định, có người đại diện pháp luật theo qui […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Sự khác nhau giữa báo cáo tài chính theo QĐ số 48/2006 và QĐ số 15/2006

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Long Thành Theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC), báo cáo tài chính gồm: -         Bảng cân đối kế toán. -         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. -         Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính gửi cho cơ […]