Cẩm nang doanh nghiệp

Trích lập dự phòng phải thu khó đòi

- Thời điểm trích lập dự phòng phải thu khó đòi là thời điểm cuối kỳ của năm tài chính. Trừ trường hợp có qui định khác của bộ tài chính, ngày trích lập dự phòng có thể là ngày cuối cùng của năm tài chính theo việc công ty đăng ký năm tài chính […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Khi nào kế toán được xác định doanh thu

-Tại doanh nghiệp doanh thu được ghi nhận khi doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua, doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền sở hữu, quản lý, kiểm soát đối với sản phẩm, hàng hóa. >> […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Điều kiện để kinh doanh bất động sản

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Biên Hòa – Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo luật định: phải đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trụ sở giao dịch, làm việc ổn định, có người đại diện pháp luật theo qui […]