Cẩm nang doanh nghiệp

Phương pháp kiểm kê hàng tồn kho

Các mục tiêu kiểm kê hàng tồn kho: Phục vụ công tác kế toán đơn vị: Tổ chức kiểm tra kế toán là một trong những mặt quan trọng trong tổ chức kế toán nhằm đảm bảo cho công tác kế toán được thực hiện đúng qui định, có hiệu quả và cung cấp được […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Nguyên tắc kiểm soát khi kiểm kê

Các nguyên tắc cần kiểm soát trước khi kiểm kê 1. Kiểm soát chung: Việc kiểm kê được tiến hành bởi 1 nhân viên khác sẽ kiểm tra lại. (12 nhóm có tối thiểu 2 người: 1 đếm – 1 ghi và cả 2 người này không nên thuộc bộ phận quản lý kho đó) […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Kiểm kê hàng tồn kho

KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN: “Đơn vị được kiểm toán phải thiết lập các thủ tục kiểm kê và thực hiện kiểm kê hiện vật hàng tồn kho ít nhất mội năm một lần làm cơ sở kiểm tra độ tin cậy của hệ thống kê khai thường xuyên và lập […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Hoạt động kiểm toán độc lập

 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 1. Khái niệm, bản chất kiểm toán 1.1. Khái niệm: Là một quá trình do các KTV có đủ năng lực và độc lập tiến hành nhằm thu thập các bằng chứng về những thông tin có thể định lượng được của một tổ chức […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Nội dung mới trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT

Ngày 6/4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị tăng (GTGT) và Luật Quản lý thuế (QLT). Để các Luật thuế nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc thực hiện […]