Cẩm nang doanh nghiệp

Kiểm kê hàng tồn kho

“Đơn vị được kiểm toán phải thiết lập các thủ tục kiểm kê và thực hiện kiểm kê hàng tồn kho ít nhất mội năm một lần làm cơ sở kiểm tra độ tin cậy của hệ thống kê khai thường xuyên và lập báo cáo tài chính.” (đoạn 5 VSA)