Dịch Vụ

Dịch vụ quyết toán thuế năm

Công ty Tư Vấn Minh chúng tôi sẽ giúp bạn quyết toán thuế hàng năm, chúng tôi sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm: