TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 4635/CT-TTHT

V/v chính sách về sử dụng hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Mã số thuế: 3600253826

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhân được công văn số 196/CV/TBĐ/2016 ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện (gọi tắt là Công ty) hỏi về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn GTGT. Vấn đề này, cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Chương II Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn hiệu lực thi hành như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hóa đơn do Bộ tài chính phát hành đã mua hoặc hóa đơn do doanh nghiệp đã tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng.

Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện hủy hóa đơn và tiến hành tạo hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn mới theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có như cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/201. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.

Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hóa đơn theo hướng dẫn  tại Điều 27 Thông tư này.”.

Tại Công văn số 1571/CT-TTHT ngày 14/03/2016 của cục thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn về các quy định của hóa đơn giá trị gia tăng.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên, theo nội dung hỏi tại công văn số 196/CV/TBĐ/2016 ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Công ty, thì:

Trường hợp Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện đã thông báo phát hành hóa đơn GTGT với ký hiệu: TBĐ-AA/2008-T, mẫu số: 01-GTGT-4LL-01 cho đến nay (ngày 18/03/20116) còn tồn là: 47.000 số  (940 quyển) từ số 13001 đến số 60000, theo mẫu: (mẫu 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này) mà chưa đăng ký phát hành quy định tại mẫu 3.12 Phụ lục 3, thì số lượng hóa đơn còn tồn nêu trên Công ty đề nghị sử dụng hết là chưa phù hợp.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cục thuế tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho các số hóa đơn đã đưa ra sử dụng đến hết ngày 15/04/2016 là hợp lệ.

Kể từ sau ngày 15/04/2016 số lượng còn tồn của loại hóa đơn GTGT với ký hiệu: TBĐ-AA/2008-T, mẫu số: 01-GTKT-4LL-01 Công ty phải làm thủ tục hủy theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản qui phạm  pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (báo cáo);

- Lãnh đạo cục thuế;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT2;

- Lưu: VT,TTHT(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn Ngàn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn