TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

 

Số: 4138/CT-TTHT

V/v chính sách thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công Ty Cơ Khí Và Xây Dựng Posco E&C Việt Nam.

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được công văn số 05/2016 POS ngày 04/05/2016 của Công Ty Cơ Khí Và Xây Dựng Posco E&C Việt Nam (gọi tắt là Công ty), MST 3600254851 hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN, Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ:

“ Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

Căn cứ Phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ không thuộc Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

Căn cứ STT 55 Phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.

Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2.a Điều 66 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015 và thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

2. Nghị định này bãi bỏ:

a) Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;”.

Căn cứ quy định trên, theo nội dung trình bày và nội dung hỏi của Công ty tại Công văn số 05/2016 POS ngày 04/05/2016 thì:

Khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được áp dụng từ  ngày 27 tháng 12 năm 2015 theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2.a Điều 66 và STT 55 Phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết, nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (báo cáo);

- Lãnh đạo cục thuế

- Website Cục thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT2;

- Lưu: VT,TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn