TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 4330/CT-TTHT

V/v: Chính sách thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công Ty TNHH KSB Việt Nam.

Địa chỉ: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được công văn số 01042016/CV-KSB ngày 12/04/2016 của Công Ty TNHH KSB Việt Nam (gọi tắt là Công ty), MST 3602789161 hỏi về chi phí nhập khẩu phải trả theo hợp đồng xuất nhập khẩu  tại chỗ, Cục thuế  có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính quy định đối tượng áp dụng thuế nhà thầu:

“2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam ( trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế-Incotermsmaf người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.”

Căn cứ điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

“ Điều 6.Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”.

Căn cứ quy định trên, theo nội dung trình bày và nội dung hỏi của Công ty tại Công văn số 01042016/CV-KSB ngày 12/04/2016 thì:

Theo hợp đồng, Công ty xuất bán máy bơm cho thương nhân ở Trung Quốc, thương nhân này chỉ định giao hàng cho Tổ chức, cá nhân ở Việt Nam là hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, khi thanh toán tiền cho thương nhân ở Trung Quốc các Tổ chức, ca nhân mua máy bơm ở Việt Nam có trách nhiệm tính thuế, khai thuế, khấu trừ nộp thuế nhà thầu thay cho thương nhân ở Trung Quốc theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính.

Theo hợp đồng, thuế nhập khẩu, thuế GTGT nhập khẩu liên quan đến việc nhập khẩu tại chỗ máy bơm của các Tổ chức, cá nhân mua máy bơm của Thương nhân ở Trung Quốc mà Công ty đã nộp, thì thuế nhập khẩu Công ty không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, thuế GTGT nhập khẩu Công ty không được khấu trừ đầu vào.

Theo hợp đồng, các chi phí có liên quan đến việc Công ty giao nhận máy bơm cho các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (chi phí vận chuyển,….) Công ty được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết, nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (báo cáo);

- Lãnh đạo cục thuế;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT2;

- Lưu: VT,TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn