TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

 

Số: 3676/CT-TTHT

V/v chính sách thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công Ty TNHH Bình Thắng

Địa chỉ: Ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600633320

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 08/CV-Cty.2016 ngày 25 tháng 04 năm 2016 của Công Ty TNHH Bình Thắng (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNDN đối với thiệt hại do hỏa hoạn. Vấn đề này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế……

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này:

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

- Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, theo nội dung hỏi tại văn bản số 08/CV-Cty.2016 ngày 25 tháng 04 năm 2016 của Công ty, thì trường hợp Công Ty thiệt hại do hỏa hoạn xảy ra tại Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu của Công ty địa chỉ: Ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do hỏa hoạn theo quy định của pháp luật. Phần giá trị tổn thất do hỏa hoạn không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ, nhưng phải đảm bảo theo đúng quy định tại tiết a Điểm 2.1 Khoản 2 nêu trên.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản qui phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (thay báo cáo);

- Lãnh đạo Cục;

- Website Cục Thuế ĐN;

- Phòng TNHVDT, KT3;

- Lưu: VT,TTHT (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn