TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

 

Số: 4328/CT-TTHT

V/v hướng dẫn chính sách thuế đối với Doanh nghiệp chế xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Muro Việt Nam

Địa chỉ: Lô 207, Đường Amata, KCN Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Mã số thuế: 3600725250.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 01/2016/KT-MURO ngày 27/04/2016 của CÔng ty TNHH Kỹ Thuật Muro Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) xin ý kiến hướng dẫn về hình thức khai và nộp thuế của Doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối.Về vấn đề này, cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cú Khoản 7, Điều 1, Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 sửa đổi bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.

“7. Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu trữ hàng hóa ngăn cách  với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.”

>> dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa

Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính sủa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ:

- Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”; khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không cần lập hoaqs đơn bán hàng.”

Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung tại văn bản hỏi số 01/2016/KT-MURO ngày 27/04/2016, thì:

Công ty là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài, thực hiện bán hàng théo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đã đăng ký theo giấy phép đầu tư số 472043000474 ngày 30/11/2012 do Ban quản lý các khu công nghiệp cấp, Công ty cần thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau: Công ty cần phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách vơi skhu vực lưu giữ hàng hóa phục cụ hoạt đông sản xuất của doanh nghiệp chế xuất và kê khai, nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt động này, không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất để xuất khẩu; hoặc Công ty phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này,.

Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư  số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính.

Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp quy định tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính; kê khai và nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 11, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty được biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (báo cáo);

- Lãnh đạo cục thuế;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT2;

- Lưu: VT,TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn