TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

 

 

Số: 4325/CT-TTHT

V/v Địa chỉ viết trên hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công Ty TNHH KBS VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 15965224 ngày 11/05/2016  của Công Ty TNHH KBS Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) xin ý kiến hướng dẫn về việc xác định tiêu thức địa chỉ viết trên hóa đơn. Về vấn đề này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính quy định:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế  của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Căn cứ Khoản 5 và Điểm b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“ Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”, “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm hữu hạn” thành “TNHH”, “Khu công nghiệp” thành “KCN”, “Sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”…….nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung tại văn bản số 15965224 ngày 11/05/2016 của Công ty, thì:

1. Công ty cần ghi địa chỉ trên hóa đơn theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 16/02/2016  theo đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính.

2. Đối với những hóa đơn viết theo địa chỉ cũ từ ngày 16/02/2016 Công ty phải làm biên bản điều chỉnh thông tin với nhà cung cấp, đồng thời Công ty phải làm thông báo gửi cho nhà cung cấp về thay đổi trên.

Đối với những hóa đơn còn tồn chưa sử dụng, nếu Công ty có nhu cầu sử dụng tiếp thì Công ty thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin theo quy định tại khoản 5, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2016 của Bộ Tài Chính (Phụ lục 3.13 mẫu TB04/AC ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC).

3. Công ty viết tắt địa chỉ mới như sau: “KCN Long Thành, xã Tam An, H. Long Thành, Tỉnh Đồng Nai” là phù hợp theo quy định tại khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2016 của Bộ Tài Chính.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty được biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục thuế (thay báo cáo);

- Lãnh đạo Cục;

- Website Cục Thuế ĐNai;

- Phòng THNVDT, KT2;

- Lưu: VT,TTHT(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn

Thông tin cơ bản CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ:

119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B7B, KP4, P.Tân Hiệp, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại:

0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website:

www.tuvanketoankiemtoan.com

www.ketoandongnai.com.vn