>> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Dĩ An│Bình Dương

Cách hạch toán điều chỉnh các khoản chi phí bị phạt, bị loại trừ khi quyết toán thuế như chi phí khấu hao, chi phí phân bổ 242, chi phí phân bổ 153…

Cách hạch toán trường hợp nộp phạt tiền thuế:

Khi doanh nghiệp nhận quyết định thông báo xử lý phải nộp phạt:

Nợ TK 811: Chi phí khác.

          Có TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp.

Khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp.

          Có TK 111/112: đóng tiền phạt.

(Lưu ý: chi phí tiền nộp phạt không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN).

Việc kê khai nộp thuế là do doanh nghiệp tự xác định, khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm và phát hiện sai sót hoặc loại bỏ bớt chi phí (do không đáp ứng được điều kiện được tính vào chi phí được trừ) hoặc loại bớt số thuế GTGT được trấu trừ làm tăng số tiền thuế GTGT phải nộp hoặc tiền thuế TNDN. Lúc này doanh nghiệp bị truy thu thuế.

Về việc điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:

- Trường hợp qua kiểm tra phát hiện công ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo TT 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tê của các kỳ kế toán, thì công ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau:

Nợ TK 214: Hao mòn TSCĐ.

          Có TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

- Các trường hợp điều chỉnh nêu trên. Công ty không phải lập lại số sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Các khoản chi phí bị phạt, bị loại trừ như các chi phí khấu hao, chi phí phân bổ,… Doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận sau thuế để bù đắp khoản chi phí không hợp lệ, hạch toán giảm chi phí, đưa vào TK Lợi nhuận chưa phân phối.

Nợ TK 421/ Có các TK chi phí (VD: 214, 242,…)

>> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa│Đồng Nai